ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވަޒަންވެރިންނަކީ ކޮބާ؟

19 ޖުލައި 2023 0

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޒަންވެރިވީ ކޮންބައެއް ކަމާއި ފުރަތަމަ ވަޒަންވެރިވީ ބަޔަކު ރާއްޖެއަށް އައީ ކޮން ޒަމާނެއްގައިތޯ ކުރެވޭ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ދެންނެވޭނީ އެކަން އޮތީ އަދި ނޭގުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.  ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ ޤަދީމީ ތާރީޚުގެ ބޮޑުބައެއް ނޭގުމުގެ ތެރޭގައިވާތީއެވެ. ރާއްޖޭގައި ފެންނަންހުރީ ބިމުން ކޮނެގެން ނެގިފައިވާ…