ދުނިޔެ އުފެދުން

28 އޯގަސްޓް 2023 0

ޖިއޮލޮޖިސްޓުންނާއި ސައިންސްވެރިންގެ ހޯދުންތަކުން ސާބިތުކޮށްދެނީ އެންމެ އެވޭލާ ޒަމާނުގައިވެސް ދުނިޔޭގައި ބިމާއި ކަނޑުއޮތް ކަމަށެވެ. މީގެ 225 މިލިއަން އަހަރު ކުރިން ދުނިޔޭގެ ބިންއޮތީ އެއްބައްރަކަށް ހިކި އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި ބިންއޮތީ ދުނިޔޭގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިގައި އޮތް continent ކޮންޓިނެންޓް އެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިދެންނެވި ބިޔަ ކޮންޓިނެންޓް…