ތާރީޚްގެކުރި ނުވަތަ ޕްރީހިސްޓޮރިކް ޒަމާން (ސްޓޯން އޭޖް)

15 އޯގަސްޓް 2023 0

ދުނިޔޭގައި ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ހިނގަމުން އަންނަ ކަންތައްތައް އޮޅުން ފިލަނީ ހިސްޓްރީ ނުވަތަ ތާރީޚުގެ ފަތްފުއްތަކުންނެވެ. އެންމެ ޤަދީމީ ދުވަސްވަރު ދުނިޔޭގައި އުޅުނު މީހުންނަކީ ލިޔެ ކިޔައި އުޅުނު ބައެއް ނޫނެވެ. މިހެންކަމުން އެދުވަސްވަރަކީ ޕްރީހިސްޓްރީ ނުވަތަ ތާރީޚްގެ ކުރީގެ ދުވަސްވަރެވެ.   ޕްރީހިސްޓްރިކް(Prehistoric)  ޒަމާނަކީ “ސްޓޯން އޭޖް”…