ޖީން ޕިއާޖޭ Jean Piaget

28 އޯގަސްޓް 2023 0

ޖީން ޕިއާޖޭ (Jean Piaget) ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ 1896 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ސްވިޒަލޭންޑްގެ Neuchatel އަށެވެ. ޕިއާޖޭ މިދުނިޔެއަށް އަލްވަދާޢު ކިޔާފައިވަނީ 16 ސެޕްޓެންބަރު 1980 ގައި ސްވިޒަލޭންޑްގެ ޖެނީވާ ގައެވެ. ޕިއާޖޭ (1896-1980) ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ، 20 ވަނަ…

ދުނިޔެ އުފެދުން

28 އޯގަސްޓް 2023 0

ޖިއޮލޮޖިސްޓުންނާއި ސައިންސްވެރިންގެ ހޯދުންތަކުން ސާބިތުކޮށްދެނީ އެންމެ އެވޭލާ ޒަމާނުގައިވެސް ދުނިޔޭގައި ބިމާއި ކަނޑުއޮތް ކަމަށެވެ. މީގެ 225 މިލިއަން އަހަރު ކުރިން ދުނިޔޭގެ ބިންއޮތީ އެއްބައްރަކަށް ހިކި އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި ބިންއޮތީ ދުނިޔޭގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިގައި އޮތް continent ކޮންޓިނެންޓް އެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިދެންނެވި ބިޔަ ކޮންޓިނެންޓް…

ތާރީޚްގެކުރި ނުވަތަ ޕްރީހިސްޓޮރިކް ޒަމާން (ސްޓޯން އޭޖް)

15 އޯގަސްޓް 2023 0

ދުނިޔޭގައި ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ހިނގަމުން އަންނަ ކަންތައްތައް އޮޅުން ފިލަނީ ހިސްޓްރީ ނުވަތަ ތާރީޚުގެ ފަތްފުއްތަކުންނެވެ. އެންމެ ޤަދީމީ ދުވަސްވަރު ދުނިޔޭގައި އުޅުނު މީހުންނަކީ ލިޔެ ކިޔައި އުޅުނު ބައެއް ނޫނެވެ. މިހެންކަމުން އެދުވަސްވަރަކީ ޕްރީހިސްޓްރީ ނުވަތަ ތާރީޚްގެ ކުރީގެ ދުވަސްވަރެވެ.   ޕްރީހިސްޓްރިކް(Prehistoric)  ޒަމާނަކީ “ސްޓޯން އޭޖް”…

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވަޒަންވެރިންނަކީ ކޮބާ؟

19 ޖުލައި 2023 0

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޒަންވެރިވީ ކޮންބައެއް ކަމާއި ފުރަތަމަ ވަޒަންވެރިވީ ބަޔަކު ރާއްޖެއަށް އައީ ކޮން ޒަމާނެއްގައިތޯ ކުރެވޭ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ދެންނެވޭނީ އެކަން އޮތީ އަދި ނޭގުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.  ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ ޤަދީމީ ތާރީޚުގެ ބޮޑުބައެއް ނޭގުމުގެ ތެރޭގައިވާތީއެވެ. ރާއްޖޭގައި ފެންނަންހުރީ ބިމުން ކޮނެގެން ނެގިފައިވާ…